Ng?i m?? Ha?i H?n Ha?u co? 4 bi? a?n ch?a co? l??i gia?i, liê?u co? pha?i viê?t la?i li?ch s?? hay kh?ng?
-V??n V?n hóa2016/04/10 18:43:55April 26 2018 23:38:14

Ng?i m?? Ha?i H?n Ha?u co? 4 bi? a?n ch?a co? l??i gia?i, liê?u co? pha?i viê?t la?i li?ch s?? hay kh?ng?

Than pha?n chu? nhan ng?i m?? Ha?i H?n Ha?u ????c xa?c nha?n la? “Ha?n Phê? ?ê?” L?u Ha?, cha?u cu?a Ha?n Vu? ?ê?, ca?ch ?ay h?n 2000 n?m.

Mu?a xuan ta?o m??t khoa?nh kh??c t?? do cho tam h??n
-V??n V?n hóa2016/03/31 15:27:02April 26 2018 23:38:14

Mu?a xuan ta?o m??t khoa?nh kh??c t?? do cho tam h??n

Ra?t co? thê? th? ca chi?nh la? nh? va?y, va?o m??t khoa?nh kh??c na?o ?o?, mang la?i ???ng ca?m, khiê?n tam h??n cu?a ng???i nghe ca?m nha?n ????c s?? t?? do ch?a t??ng co?.

Doanh nghiê?p v?n hoa? Trung Qu??c “??? b??” H?-li-u?t My? nh??m nang ta?m a?nh h???ng
-V??n V?n hóa2016/03/28 09:47:03April 26 2018 23:38:14

Doanh nghiê?p v?n hoa? Trung Qu??c “??? b??” H?-li-u?t My? nh??m nang ta?m a?nh h???ng

Tr???c khi diê?n ra Lê? trao gia?i ?-xca n?m nay, viê?c liê?u ng?i sao ?iê?n a?nh n??i tiê?ng Leonardo DiCaprio co? ?oa?t gia?i Nam diê?n viên chi?nh xua?t s??c nha?t hay kh?ng, ?a ?la?m cho m??t doanh nghiê?p Trung Qu??c tr?ng ch?? mo?i m??t.

Cu??c so ta?i c?? vay gi??a ng???i va? ma?y ti?nh khiê?n ng???i Trung Qu??c suy nghi? vê? kê? th??a v?n hoa? truyê?n th??ng
-V??n V?n hóa2016/03/17 10:25:05April 26 2018 23:38:14

Cu??c so ta?i c?? vay gi??a ng???i va? ma?y ti?nh khiê?n ng???i Trung Qu??c suy nghi? vê? kê? th??a v?n hoa? truyê?n th??ng

Trong tua?n v??a qua, cu??c so ta?i c?? vay gi??a tri? tuê? con ng???i va? tri? tuê? nhan ta?o diê?n ra ta?i Ha?n Qu??c ?a? thu hu?t s?? quan tam r??ng kh??p trên thê? gi??i.

?a?i biê?u Qu??c h??i Trung Qu??c Tra?n Cha?n Liêm kêu go?i ba?o vê? l??i viê?t ch?? Ha?n
-V??n V?n hóa2016/03/13 18:20:39April 26 2018 23:38:14

?a?i biê?u Qu??c h??i Trung Qu??c Tra?n Cha?n Liêm kêu go?i ba?o vê? l??i viê?t ch?? Ha?n

Ta?i Hai ky? ho?p n?m nay, nhiê?u ?a?i biê?u Qu??c h??i va? u?y viên Chi?nh hiê?p ?a? ?ê? xua?t nhiê?u ?ê? a?n va? y? kiê?n vê? ba?o vê? v?n hoa? truyê?n th??ng Trung Hoa.

Th??ng ma?i ?iê?n t?? go?p pha?n thu?c ?a?y di sa?n v?n hoa? dan t??c cu?a Trung Qu??c toa?t lên s??c s??ng m??i
-V??n V?n hóa2016/03/07 15:54:42April 26 2018 23:38:14

Th??ng ma?i ?iê?n t?? go?p pha?n thu?c ?a?y di sa?n v?n hoa? dan t??c cu?a Trung Qu??c toa?t lên s??c s??ng m??i

Kê? t?? trung tua?n tha?ng 1, Viê?n Ba?o ta?ng Qu??c gia Trung Qu??c chi?nh th??c m?? c??a ha?ng tr??c tuyê?n trên Tmall, trang web mua s??m tr??c tuyê?n n??i tiê?ng thu??c Ta?p ?oa?n Alibaba cu?a Trung Qu??c.

Ba phong tu?c ?o?n Tê?t Nguyên ?a?n co? nh??ng ???i thay m??i trong khi ????c kê? th??a
-V??n V?n hóa2016/02/28 17:01:24April 26 2018 23:38:14

Ba phong tu?c ?o?n Tê?t Nguyên ?a?n co? nh??ng ???i thay m??i trong khi ????c kê? th??a

Cau ???i Tê?t, pha?o ba?nh va? tiê?n m??ng tu??i la? 3 phong tu?c tiêu biê?u nha?t. Cu?ng v??i s?? biê?n thiên cu?a th??i ?a?i, 3 phong tu?c na?y tuy va?n ????c kê? th??a, nh?ng cu?ng co? nh??ng ???i thay m??i.

N?? ca si? do?ng nha?c dan gian Trung Qu??c Tri?nh Bi?ch
-V??n V?n hóa2016/02/04 16:10:44April 26 2018 23:38:14

N?? ca si? do?ng nha?c dan gian Trung Qu??c Tri?nh Bi?ch

Album th?? 3 mang tên “Em mu??n cu?ng anh giê?t th??i gian” cu?a chi? Tri?nh Bi?ch ?a? pha?t ha?nh va?o n?m 2015.

Nh??ng b?? phim truyê?n hi?nh ?ê? ta?i li?ch s?? cu?a Trung Qu??c ba?n cha?y ?? n???c ngoa?i
-V??n V?n hóa2016/02/01 09:07:28April 26 2018 23:38:14

Nh??ng b?? phim truyê?n hi?nh ?ê? ta?i li?ch s?? cu?a Trung Qu??c ba?n cha?y ?? n???c ngoa?i

Trong khi c?n s??t vê? b?? phim truyê?n hi?nh ?ê? ta?i li?ch s?? cu?a Trung Qu??c “Lang Gia Ba?ng” co?n ch?a tiêu tan ta?i Ha?n Qu??c, b?? phim truyê?n hi?nh ?ê? ta?i li?ch s?? “Anh hu?ng ch??ng gi??c lu?n Thi?ch Kê? Quang” ?a? “ra lo?”, Viê?t Nam, Ha?n Qu??c va? Tha?i Lan ?a? da?n ?a?u mua ????c ba?n quyê?n b?? phim na?y.

“?a?i gia” phim a?nh Trung Qu??c v??i tham vo?ng b?? cu?c thi? tr???ng ha?i ngoa?i
-V??n V?n hóa2016/01/22 17:20:38April 26 2018 23:38:14

“?a?i gia” phim a?nh Trung Qu??c v??i tham vo?ng b?? cu?c thi? tr???ng ha?i ngoa?i

Nga?y 12/1, Ta?p ?oa?n Wanda cu?a Trung Qu??c tuyên b?? chi khoa?ng 3,5 ty? ??-la My? mua la?i Ha?ng phim Legendary My?.

C?ng viên Disneyland Th???ng Ha?i c?ng b?? “th??c ??n” biê?u diê?n ?a?u tiên
-V??n V?n hóa2016/01/14 18:47:24April 26 2018 23:38:14

C?ng viên Disneyland Th???ng Ha?i c?ng b?? “th??c ??n” biê?u diê?n ?a?u tiên

Trong C?ng viên Disneyland Th???ng Ha?i, du kha?ch se? ch??ng kiê?n chu? vi?t Donald, hai chu? so?c Chip va? Dale ta?p “Tha?i C??c quyê?n kiê?u vi?t Donald”.

Nhiê?u phim hay ?a? go?p pha?n thu?c ?a?y pha?t triê?n nga?nh c?ng nghiê?p v?n hoa?
-V??n V?n hóa2016/01/09 17:48:22April 26 2018 23:38:14

Nhiê?u phim hay ?a? go?p pha?n thu?c ?a?y pha?t triê?n nga?nh c?ng nghiê?p v?n hoa?

N?m 2015, nga?nh ?iê?n a?nh Trung Qu??c tiê?p tu?c pha?t triê?n theo quy m? c?ng nghiê?p, ?ê? ta?i phim truyê?n hi?nh ?a da?ng h?n, c?ng nghiê?p v?n hoa? c? ba?n hoa?n tha?nh viê?c ???t nê?n mo?ng ?ê? tr?? tha?nh nga?nh c?ng nghiê?p tru? c??t.

Hoa?t ???ng “?iê?m la?i t?? va? ch?? Ha?n n?m 2015” c?ng b?? kê?t qua?
-V??n V?n hóa2016/01/04 15:27:11April 26 2018 23:38:14

Hoa?t ???ng “?iê?m la?i t?? va? ch?? Ha?n n?m 2015” c?ng b?? kê?t qua?

Ch?? “Liêm” co? nghi?a liêm khiê?t ????c bi?nh cho?n la? ch?? Ha?n n?m 2015 ?? Trung Qu??c, ch?? “khu?ng” co? nghi?a khu?ng b?? ????c bi?nh cho?n la? ch?? Ha?n ha?ng n?m qu??c tê?.

N?m 2015 ?iê?n a?nh Trung Qu??c xua?t hiê?n nh??ng ???i thay l??n
-V??n V?n hóa2015/12/24 15:36:30April 26 2018 23:38:14

N?m 2015 ?iê?n a?nh Trung Qu??c xua?t hiê?n nh??ng ???i thay l??n

Ti?nh hi?nh s?i ???ng trên thi? tr???ng ?iê?n a?nh Trung Qu??c n?m 2015 ?u? ?ê? ch??ng minh, Trung Qu??c ?ang thay ???i b?? cu?c hiê?n nay cu?a ?iê?n a?nh thê? gi??i.

Hiê?u sa?ch tr??c tuyê?n la?i chuyê?n sang m?? hiê?u sa?ch th??c
-V??n V?n hóa2015/12/18 17:24:31April 26 2018 23:38:14

Hiê?u sa?ch tr??c tuyê?n la?i chuyê?n sang m?? hiê?u sa?ch th??c

Sau khi C?ng ty Amazon cu?a My? m?? hiê?u sa?ch th??c ta?i Xi-a?t-t?n, trang web ba?n sa?ch tr??c tuyê?n cu?a Trung Qu??c dangdang.com m??i ?ay tuyên b?? se? m?? 1.000 hiê?u sa?ch th??c trong ca? n???c trong 3 n?m t??i.

B?? phim truyê?n hi?nh “Mê? Nguyê?t Truyê?n” gay s??t ma?n a?nh nho? Trung Qu??c
-V??n V?n hóa2015/12/10 18:04:19April 26 2018 23:38:14

B?? phim truyê?n hi?nh “Mê? Nguyê?t Truyê?n” gay s??t ma?n a?nh nho? Trung Qu??c

M??i ?ay, n?? diê?n viên n??i tiê?ng T?n Lê? ?a? mang ?ê?n cho kha?n gia? b?? phim truyê?n hi?nh c?? trang “Mê? Nguyê?t Truyê?n”. B?? phim na?y kê? la?i cau chuyê?n cu?a Mê? Nguyê?t, Hoa?ng Tha?i Ha?u bu?ng re?m nhiê?p chi?nh ?a?u tiên trong li?ch s?? Trung Qu??c.

?ê? thê? gi??i nhi?n tha?y Trung Qu??c – “Bê?n b?? tam linh” cu?a ca si? Chu Triê?t Ca?m
-V??n V?n hóa2015/12/05 16:35:14April 26 2018 23:38:14

?ê? thê? gi??i nhi?n tha?y Trung Qu??c – “Bê?n b?? tam linh” cu?a ca si? Chu Triê?t Ca?m

Chi? Chu Triê?t Ca?m tin t???ng r??ng, cu?ng v??i s?? tr??i da?y cu?a kinh tê? Trung Qu??c, Trung Qu??c nên co? v?n minh tinh tha?n m??i va? phu?c h?ng v?n hoa?.

C?ng ta?c khai qua?t ng?i m?? Ha?i H?n Ha?u thu ????c tiê?n triê?n quan tro?ng
-V??n V?n hóa2015/11/26 16:12:04April 26 2018 23:38:14

C?ng ta?c khai qua?t ng?i m?? Ha?i H?n Ha?u thu ????c tiê?n triê?n quan tro?ng

C?ng ta?c khai qua?t ng?i m?? Ha?i H?n Ha?u ???i Tay Ha?n ?a? b???c va?o giai ?oa?n quan tro?ng khai qua?t gian chi?nh ???t quan ta?i, kh?ng nh??ng ?a? khai qua?t ????c b?? bi?nh phong s?n ma?i trên co? hi?nh a?nh Kh??ng T?? va? v?n t??, ma? co?n pha?t hiê?n l???ng l??n ??? va?t la?m b??ng va?ng.

Hoa? nhi ba?t ???ng, ho?c ho?i la?n nhau ?ê? sa?ng ta?o ???i m??i – Nha?n xe?t vê? nê?n v?n minh chau A? cu?a nha? v?n Ma?c Ng?n
-V??n V?n hóa2015/11/23 17:08:40April 26 2018 23:38:14

Hoa? nhi ba?t ???ng, ho?c ho?i la?n nhau ?ê? sa?ng ta?o ???i m??i – Nha?n xe?t vê? nê?n v?n minh chau A? cu?a nha? v?n Ma?c Ng?n

Chau A? la? chiê?c n?i cu?a nhiê?u nê?n v?n minh c?? ?a?i, kh?ng nh??ng t??n ta?i ti?nh ?a da?ng, h?n n??a lu?n duy tri? t??ng ta?c la?n nhau.

Li?ch s?? qua l??i kê? cu?a c?ng dan b???c va?o th??i ky? “ti?ch lu?y ch?? pha?t triê?n” ta?i Trung Qu??c
-V??n V?n hóa2015/11/12 16:37:23April 26 2018 23:38:14

Li?ch s?? qua l??i kê? cu?a c?ng dan b???c va?o th??i ky? “ti?ch lu?y ch?? pha?t triê?n” ta?i Trung Qu??c

Hiê?n nay, chi? ca?n co? m??t cay bu?t, m??t cay bu?t ghi am va? m??t chiê?c ma?y ti?nh kê?t n??i In-t?-ne?t, thi? ai ai cu?ng la? ng???i ghi la?i li?ch s??.

Duyên pha?n v??i Trung Qu??c cu?a m??t nha?c si? Viê?t Nam
-V??n V?n hóa2015/11/05 18:20:51April 26 2018 23:38:14

Duyên pha?n v??i Trung Qu??c cu?a m??t nha?c si? Viê?t Nam

Nha?c si? ???ng Quang Vinh la? nghê? si? biê?u diê?n sa?o tru?c va? chi? huy da?n nha?c dan t??c, anh Vinh ho?c 9 n?m ?? Trung Qu??c va? ?a? la?y v?? Trung Qu??c, anh ?ang d??c s??c kê?t h??p hoa?n ha?o nha?c Trung Qu??c va? Viê?t Nam, thu?c ?a?y hai n???c ?i sau trao ???i v?n hoa? truyê?n th??ng.

Ti?nh Chiê?t Giang ba?o t??n “v?n hoa? ?i?a danh”—n?i g??i g??m n??i nh?? quê h??ng
-V??n V?n hóa2015/10/30 16:37:44April 26 2018 23:38:14

Ti?nh Chiê?t Giang ba?o t??n “v?n hoa? ?i?a danh”—n?i g??i g??m n??i nh?? quê h??ng

Nê?u quê h??ng chi? la? m??t biê?n ba?o trên ba?n ???, tên con ph?? tr???c nha? b??ng nhiên bi? thay ???i, tin r??ng “n??i nh?? quê h??ng” cu?a nhiê?u ng???i se? kh?ng co?n n?i ?ê? g??i g??m.

B?? phim “Cu?t ?i! U quan” se? ?a?i diê?n cho ?iê?n a?nh Trung Qu??c ?a?i lu?c tranh gia?i ?-xca vê? Phim n???c ngoa?i xua?t s??c nha?t
-V??n V?n hóa2015/10/23 14:10:27April 26 2018 23:38:14

B?? phim “Cu?t ?i! U quan” se? ?a?i diê?n cho ?iê?n a?nh Trung Qu??c ?a?i lu?c tranh gia?i ?-xca vê? Phim n???c ngoa?i xua?t s??c nha?t

?a?o diê?n Ha?n Diên cho biê?t, mu?c ?i?ch la?m b?? phim na?y la? ?ê? ca?ng nhiê?u ng???i biê?t ?ê?n cau chuyê?n vê? Hu?ng ???n, nguyên ma?u trong phim va? tinh tha?n la?c quan ch??ng cho?i v??i bê?nh ta?t cu?a c?.

Ch??ng tri?nh gia?i tri? do ca?c trang web chia se? video cu?a Trung Qu??c t?? da?n d??ng ra s??c “pha? v?? vo?ng vay”
-V??n V?n hóa2015/10/23 13:44:32April 26 2018 23:38:14

Ch??ng tri?nh gia?i tri? do ca?c trang web chia se? video cu?a Trung Qu??c t?? da?n d??ng ra s??c “pha? v?? vo?ng vay”

Khi ma?n a?nh nho? cu?a Trung Qu??c ?ang bi? ca?c ch??ng tri?nh gia?i tri? b??t ngu??n t?? n???c ngoa?i “chiê?m li?nh”, ch??ng tri?nh gia?i tri? “Chu?ng ta tro? chuyê?n ?i” (Let's talk) do trang web chia se? video cu?a Trung Qu??c Iqiyi t?? da?n d??ng ?a? thu hu?t ??ng ?a?o kha?n gia? theo do?i va? yêu thi?ch, co? thê? no?i la? tha?nh c?ng “pha? v?? vo?ng vay”.

Trung Qu??c la?i da?y lên tra?o l?u am nha?c dan gian ?? thi?
-V??n V?n hóa2015/10/22 16:56:37April 26 2018 23:38:14

Trung Qu??c la?i da?y lên tra?o l?u am nha?c dan gian ?? thi?

Thê? loa?i nha?c dan gian m??c ma?c va? co? n??i ha?m, v??a la? ca?ch th?? l?? ti?nh yêu, ba?y to? ly? t???ng, v??a la? da?u a?n cu?a tra?o l?u xa? h??i. Qua ba?i ha?t, ca si? do?ng nha?c dan gian kê? la?i nh??ng t??ng tra?i va? ca?m nha?n cu?a thê? hê? mi?nh.

S?? du?ng nhiê?u ph??ng ng?n trong sa?ng ta?c v?n ho?c: M??t ph??ng pha?p sa?ng ta?c v?n ho?c ???c s??c ?? Trung Qu??c
-V??n V?n hóa2015/10/22 16:26:57April 26 2018 23:38:14

S?? du?ng nhiê?u ph??ng ng?n trong sa?ng ta?c v?n ho?c: M??t ph??ng pha?p sa?ng ta?c v?n ho?c ???c s??c ?? Trung Qu??c

Viê?c thêm va?o nhiê?u nguyên t?? ph??ng ng?n trong sa?ng ta?c v?n ho?c ?a? tr?? tha?nh m??t hiê?n t???ng trên v?n ?a?n Trung Qu??c thu hu?t s?? chu? y? cu?a mo?i ng???i.

B?? phim “Tro?c yêu ky?”: C??c m??c m??i cu?a nga?nh c?ng nghiê?p ?iê?n a?nh Trung Qu??c
-V??n V?n hóa2015/10/22 14:36:14April 26 2018 23:38:14

B?? phim “Tro?c yêu ky?”: C??c m??c m??i cu?a nga?nh c?ng nghiê?p ?iê?n a?nh Trung Qu??c

T?? khi b??t ?a?u c?ng chiê?u va?o nga?y 16/7, b?? phim “Tro?c yêu ky?” thê? loa?i ha?i, gia? t???ng, c?? trang liên tiê?p la?p nhiê?u ky? lu?c vê? doanh thu pho?ng ve?.

“Pho?ng ba?o vê?” T?? Ca?m Tha?nh biê?n tha?nh hiê?u sa?ch m?? c??a 24/24 gi??
-V??n V?n hóa2015/09/18 18:45:20April 26 2018 23:38:14

“Pho?ng ba?o vê?” T?? Ca?m Tha?nh biê?n tha?nh hiê?u sa?ch m?? c??a 24/24 gi??

Kiê?n tru?c Nha?n Si Lau (La?u ca?nh nha?n) ????c coi la? “pho?ng ba?o vê?” T?? Ca?m Tha?nh tr???c kia, m??i ?ay ?a? ????c giao pho? ch??c n?ng m??i, tr?? tha?nh Hiê?u sa?ch Trung Qu??c m?? c??a 24/24 gi??.

???c m? san kha?u n?i ngo? v??ng B??c Kinh
-V??n V?n hóa2015/08/28 17:02:29April 26 2018 23:38:14

???c m? san kha?u n?i ngo? v??ng B??c Kinh

Nha? ha?t B??ng Khao do m??t ba?c si? nha khoa sa?ng la?p, n??m sau trong m??t con ngo? ?? qua?n ??ng Tha?nh, B??c Kinh, 3 tha?ng qua ?a? liên tiê?p tri?nh diê?n nh??ng v?? ki?ch no?i n??i tiê?ng cu?a ca?c n???c Anh, Pha?p, I-ta-li-a, v.v., thu hu?t ??ng ?a?o kha?n gia? ?ê?n xem.

S?i n??i hoa?t ???ng v?n hoa? ky? niê?m 70 n?m Chiê?n th??ng trong cu??c kha?ng chiê?n ch??ng Nha?t
-V??n V?n hóa2015/08/20 15:28:27April 26 2018 23:38:14

S?i n??i hoa?t ???ng v?n hoa? ky? niê?m 70 n?m Chiê?n th??ng trong cu??c kha?ng chiê?n ch??ng Nha?t

Cu?ng v??i nga?y ky? niê?m 70 n?m Chiê?n th??ng trong cu??c kha?ng chiê?n ch??ng Nha?t cu?a nhan dan Trung Qu??c va? Chiê?n th??ng Pha?t-xi?t cu?a thê? gi??i nga?y m??t ?ê?n ga?n, ca?c ?i?a ph??ng Trung Qu??c ???ng loa?t ??a ra ca?c hoa?t ???ng v?n hoa?, ?ê? nh??c nh?? mo?i ng???i pha?n ???i chiê?n tranh, quy? tro?ng hoa? bi?nh.

Ca?c ch??ng tri?nh gia?i tri? b??t ngu??n t?? Ha?n Qu??c gay s??t ma?n a?nh nho? Trung Qu??c
-V??n V?n hóa2015/08/16 15:40:26April 26 2018 23:38:14

Ca?c ch??ng tri?nh gia?i tri? b??t ngu??n t?? Ha?n Qu??c gay s??t ma?n a?nh nho? Trung Qu??c

Theo s?? liê?u th??ng kê ch?a ?a?y ?u?, quy? 2 n?m nay, trong toa?n b?? h?n 20 ch??ng tri?nh gia?i tri? ????c lên so?ng trên kênh vê? tinh cu?a nh??ng ?a?i truyê?n hi?nh ?i?a ph??ng va? trang ma?ng chia se? video, co? h?n m??t n??a ch??ng tri?nh b??t ngu??n t?? Ha?n Qu??c.

Phim hoa?t hi?nh “?a?i Tha?nh tr?? vê?” tr?? tha?nh phim hoa?t hi?nh co? doanh thu pho?ng ve? cao nha?t ?? Trung Qu??c
-V??n V?n hóa2015/08/07 14:18:39April 26 2018 23:38:14

Phim hoa?t hi?nh “?a?i Tha?nh tr?? vê?” tr?? tha?nh phim hoa?t hi?nh co? doanh thu pho?ng ve? cao nha?t ?? Trung Qu??c

Nga?y 25/7, nha? sa?n xua?t phim hoa?t hi?nh 3D “Tay Du Ky?: ?a?i Tha?nh tr?? vê?” tuyên b??, ti?nh ?ê?n 16 gi?? chiê?u cu?ng nga?y, b?? phim na?y ?a? th??c hiê?n doanh thu pho?ng ve? 620 triê?u Nhan dan tê?, tr?? tha?nh phim hoa?t hi?nh co? doanh thu pho?ng ve? cao nha?t ?? Trung Qu??c.

Sinh viên t??t nghiê?p tr???ng ?a?i ho?c Nhan dan Trung Qu??c huy ???ng ho?c phi? va?o ho?c tr???ng ?a?i ho?c Harvard t?? c??ng ???ng ma?ng
-V??n V?n hóa2015/07/30 15:28:07April 26 2018 23:38:14

Sinh viên t??t nghiê?p tr???ng ?a?i ho?c Nhan dan Trung Qu??c huy ???ng ho?c phi? va?o ho?c tr???ng ?a?i ho?c Harvard t?? c??ng ???ng ma?ng

“Chi 99 tê? va? cu?ng t?i va?o ho?c tr???ng ?a?i ho?c Harvard”, ?ay la? d?? a?n huy ???ng ho?c phi? t?? c??ng ???ng ma?ng do sinh viên t??t nghiê?p tr???ng ?a?i ho?c Nhan dan Trung Qu??c Ng? Tua?n ??ng ??a ra m??i ?ay trên ma?ng In-t?-ne?t. D?? a?n na?y v??a ????c ??a lên ma?ng 3 nga?y, anh Ng? Tua?n ??ng 24 tu??i ?a? thu hu?t h?n 400 “nha? ?a?u t?”, cu??i cu?ng huy ???ng ????c 50 nghi?n Nhan dan tê?.

32 c?? va?t Trung Qu??c do Pha?p tra? la?i ????c tr?ng ba?y ta?i Viê?n Ba?o ta?ng ti?nh Tam Cu?c
-V??n V?n hóa2015/07/23 16:56:20April 26 2018 23:38:14

32 c?? va?t Trung Qu??c do Pha?p tra? la?i ????c tr?ng ba?y ta?i Viê?n Ba?o ta?ng ti?nh Tam Cu?c

Sa?ng nga?y 20/7, Viê?n Ba?o ta?ng ti?nh Cam Tu?c, Trung Qu??c ?a? ?o?n cha?o m??t ???t c?? va?t v??a quen thu??c la?i xa la?, ?o? la? 32 ??? trang tri? b??ng va?ng ???i nha? Ta?n thu??c th??i ky? Xuan Thu. ?ay la? la?n ?a?u tiên ???t c?? va?t na?y ra m??t ?? Trung Qu??c sau h?n 20 n?m l?u la?c ?? ha?i ngoa?i, do Pha?p tra? la?i cho Trung Qu??c.

Di chi? Th?? Ty Trung Qu??c ????c c?ng nha?n la? Di sa?n thê? gi??i
-V??n V?n hóa2015/07/16 16:11:36April 26 2018 23:38:14

Di chi? Th?? Ty Trung Qu??c ????c c?ng nha?n la? Di sa?n thê? gi??i

Nga?y 4/7, ta?i H??i nghi? la?n th?? 39 cu?a U?y ban Di sa?n thê? gi??i thu??c T?? ch??c Gia?o du?c, Khoa ho?c va? V?n hoa? Liên H??p Qu??c (UNESCO), di chi? Th?? Ty Trung Qu??c ????c ??a va?o danh sa?ch Di sa?n thê? gi??i. Di chi? Th?? Ty tr?? tha?nh Di sa?n thê? gi??i th?? 48 cu?a Trung Qu??c.

M? hi?nh xem phim m??i: ??ng ky? mua ve? xem phim va? cho?n ch?? ng??i qua ma?ng
-V??n V?n hóa2015/07/10 16:22:06April 26 2018 23:38:14

M? hi?nh xem phim m??i: ??ng ky? mua ve? xem phim va? cho?n ch?? ng??i qua ma?ng

Trong th??i ?a?i ma?ng In-t?-ne?t, ca?c di?ch vu? ???t mua ve? tr???c, cho?n ch?? ng??i tr??c tuyê?n, ?u ?a?i vê? gia? ve? do ca?c c?ng ty th??ng ma?i ?iê?n t?? ??a ra co? thê? la? phu?c l??i tr??c tiê?p nha?t va? ro? ne?t nha?t ???i v??i ng???i tiêu du?ng. Trong khi ?o?, ???i v??i nga?nh ?iê?n a?nh Trung Qu??c, s?? “tham nha?p” cu?a c?ng ty th??ng ma?i ?iê?n t?? mang la?i a?nh h???ng sau s??c h?n ???i v??i viê?c thay ???i va? l?i ke?o ca? nga?nh ?iê?n a?nh.

Nh??ng b?? phim chiê?u ra?p trong ky? nghi? he? Trung Qu??c: G??ng m??t m??i+?a?o diê?n m??i+s?? th?? s??c m??i
-V??n V?n hóa2015/07/04 16:37:03April 26 2018 23:38:14

Nh??ng b?? phim chiê?u ra?p trong ky? nghi? he? Trung Qu??c: G??ng m??t m??i+?a?o diê?n m??i+s?? th?? s??c m??i

Trong ky? nghi? he? n?m nay se? co? h?n 70 b?? phim ra m??t kha?n gia?. Nhan si? trong nga?nh ?iê?n a?nh ph?? biê?n d?? kiê?n, doanh thu pho?ng ve? trong ky? nghi? he? n?m nay se? v???t 9 ty? Nhan dan tê? cu?a cu?ng ky? n?m ngoa?i, ???t pha? m??c 10 ty? Nhan dan tê?. H???ng t??i l??p kha?n gia? tre? tu??i, nhi?n chung, nh??ng b?? phim chiê?u ra?p trong ky? nghi? he? co? 3 ???c ?iê?m ro? ne?t la?: ?a?o diê?n m??i, g??ng m??t m??i, s?? th?? s??c m??i.

“Ha?u V??ng” Lu?c Tiê?u Linh ???ng d??c s??c qua?ng ba? “v?n hoa? Ha?u” Trung Qu??c
-V??n V?n hóa2015/06/25 16:54:03April 26 2018 23:38:14

“Ha?u V??ng” Lu?c Tiê?u Linh ???ng d??c s??c qua?ng ba? “v?n hoa? Ha?u” Trung Qu??c

Nga?y 16/6, nghê? si? Lu?c Tiê?u Linh ???ng n??i tiê?ng v??i vai diê?n T?n Ng?? Kh?ng trong b?? phim truyê?n hi?nh “Tay Du Ky?” ba?n n?m 1982 ?a? ????c tr???ng ?a?i ho?c Chiê?t Giang, m??t trong nh??ng tr???ng ?a?i ho?c t??ng h??p n??i tiê?ng Trung Qu??c m??i la?m Gia?o s? kiêm nhiê?m.

Trung Qu??c la?n ?a?u tiên v???t Nha?t Ba?n vê? s?? l???ng tr???ng ?a?i ho?c trong Ba?ng xê?p ha?ng ca?c tr???ng ?a?i ho?c chau A? n?m 2015
-V??n V?n hóa2015/06/23 14:26:43April 26 2018 23:38:14

Trung Qu??c la?n ?a?u tiên v???t Nha?t Ba?n vê? s?? l???ng tr???ng ?a?i ho?c trong Ba?ng xê?p ha?ng ca?c tr???ng ?a?i ho?c chau A? n?m 2015

M??i ?ay, ta?p chi? "Gia?o du?c cao ???ng Times" cu?a Anh ?a? ??a ra Ba?ng xê?p ha?ng ca?c tr???ng ?a?i ho?c chau A? n?m 2015, tr???ng ?a?i ho?c T?-ky-? Nha?t ???ng ?a?u ba?ng, tr???ng ?a?i ho?c B??c Kinh, ?a?i ho?c Thanh Hoa, ?a?i ho?c Phu?c ?a?n va? ?a?i ho?c Khoa ho?c - C?ng nghê? Trung Qu??c la? b??n tr???ng ?a?i ho?c Trung Qu??c ?a?i lu?c lo?t va?o Top 30 tr???ng ?a?i ho?c ?? chau A?.

Bao gi?? phim truyê?n hi?nh Trung Qu??c se? tr?? tha?nh do?ng chi?nh trên thê? gi??i
-V??n V?n hóa2015/06/11 17:41:22April 26 2018 23:38:14

Bao gi?? phim truyê?n hi?nh Trung Qu??c se? tr?? tha?nh do?ng chi?nh trên thê? gi??i

10 n?m tr???c, trong s?? nh??ng phim truyê?n hi?nh Trung Qu??c “?i ra n???c ngoa?i”, nê?u kh?ng la? phim vê? T?n Ng?? Kh?ng, Ba?ch N??ng T??, thi? la? phim vê? hoa?ng ?ê?, c?ng chu?a. Hiê?n nay, m??t s?? phim truyê?n hi?nh ?ê? ta?i gia ?i?nh Trung Qu??c ???ng ?a?i cu?ng b??t ?a?u ????c pha?t so?ng trên ca?c kênh n???c ngoa?i.

?a?o diê?n ng???i Hoa m??t la?n n??a ?oa?t gia?i ?a?o diê?n xua?t s??c nha?t ta?i Liên hoan phim Can
-V??n V?n hóa2015/06/04 16:34:46April 26 2018 23:38:14

?a?o diê?n ng???i Hoa m??t la?n n??a ?oa?t gia?i ?a?o diê?n xua?t s??c nha?t ta?i Liên hoan phim Can

Liên hoan phim qu??c tê? Can la?n th?? 68 ?a? bê? ma?c ta?i Pha?p, ?a?o diê?n ?a?i Loan Trung Qu??c Ha?u Hiê?u Hiê?n ?a? ?oa?t gia?i ?a?o diê?n xua?t s??c nha?t v??i b?? phim “Nhiê?p ??n N??ng”.

Ca?c ?i?a ph??ng Trung Qu??c t?? ch??c hoa?t ???ng ky? niê?m Nga?y Qu??c tê? Ba?o ta?ng
-V??n V?n hóa2015/05/30 16:26:32April 26 2018 23:38:14

Ca?c ?i?a ph??ng Trung Qu??c t?? ch??c hoa?t ???ng ky? niê?m Nga?y Qu??c tê? Ba?o ta?ng

Nga?y 18/5 la? ky? niê?m la?n th?? 39 Nga?y Qu??c tê? Ba?o ta?ng, chu? ?ê? Nga?y Qu??c tê? Ba?o ta?ng n?m 2015 la? “Ba?o ta?ng vi? m??t xa? h??i pha?t triê?n bê?n v??ng”. viê?n ba?o ta?ng ca?c ?i?a ph??ng Trung Qu??c ?a? t?? ch??c nhiê?u hoa?t ???ng phong phu? ?a da?ng, trong ?o?, nhiê?u viê?n ba?o ta?ng co?n ??a ra hoa?t ???ng t??ng ta?c ta?o c? h??i cho du kha?ch ?i?ch than tra?i nghiê?m, nh??m thu hu?t ca?ng nhiê?u kha?ch tham quan.

Trung Qu??c triê?n khai c?ng ta?c khai qua?t la?n th?? hai khu ha?m m?? Binh ma? do?ng s?? 2 L?ng m?? Ta?n Thu?y Hoa?ng sau h?n 20 n?m
-V??n V?n hóa2015/05/21 16:23:12April 26 2018 23:38:14

Trung Qu??c triê?n khai c?ng ta?c khai qua?t la?n th?? hai khu ha?m m?? Binh ma? do?ng s?? 2 L?ng m?? Ta?n Thu?y Hoa?ng sau h?n 20 n?m

L?ng m?? Ta?n Thu?y Hoa?ng cu?a Trung Qu??c ????c t?n vinh la? “Ky? quan th?? 8 cu?a thê? gi??i”. Nga?y 30/4, Trung Qu??c b??t ?a?u triê?n khai c?ng ta?c khai qua?t la?n th?? 2 khu ha?m m?? Binh ma? do?ng s?? 2 L?ng m?? Ta?n Thu?y Hoa?ng sau h?n 20 n?m. ????c biê?t, khu ha?m m?? Binh ma? do?ng s?? 2 la? “tinh hoa trong tinh hoa” cu?a Binh ma? do?ng, c?ng ta?c khai qua?t la?n na?y co? triê?n vo?ng se? tiê?p tu?c kha?m pha? bi? ma?t kha?o c?? Binh ma? do?ng.

T???ng nh?? nha? th? U?ng Qu??c Chan
-V??n V?n hóa2015/05/15 16:37:27April 26 2018 23:38:14

T???ng nh?? nha? th? U?ng Qu??c Chan

“T?i kh?ng nghi? ?ê?n, liê?u co? tha?nh c?ng hay kh?ng, nê?u ?a? l??a cho?n v??n t??i nh??ng ?i?ch xa, thi? kh?ng qua?n m?a to gio? l??n da?n b???c vê? phi?a tr???c”.

Triê?u Vi: “T?i chuyên tam la?m nghê? diê?n viên”
-V??n V?n hóa2015/05/08 17:01:28April 26 2018 23:38:14

Triê?u Vi: “T?i chuyên tam la?m nghê? diê?n viên”

T??i 19/4, ta?i Lê? trao Gia?i th???ng ?iê?n a?nh H??ng C?ng la?n th?? 34 diê?n ra ?? H??ng C?ng, n?? diê?n viên Triê?u Vi ?a? ????c trao Gia?i N?? diê?n viên chi?nh xua?t s??c nha?t v??i vai diê?n tha?nh c?ng trong b?? phim “Con yêu quy?”.

Nha? la?m phim ca?c n???c tê? t??u Liên hoan phim qu??c tê? B??c Kinh
-V??n V?n hóa2015/05/01 15:49:35April 26 2018 23:38:14

Nha? la?m phim ca?c n???c tê? t??u Liên hoan phim qu??c tê? B??c Kinh

Ta?i Liên hoan phim Qu??c tê? B??c Kinh n?m nay, ?ng Tom DeSanto, ta?c gia? va? nha? sa?n xua?t phim "Di? nhan" (X-men) va? "?a?i chiê?n R?-b??t" tuyên b??, se? ca?i biên ta?c pha?m kinh ?iê?n Trung Qu??c "Phong Tha?n Ba?ng" sa?n xua?t 3 ta?p phim 3D "Phong Tha?n thiên ha?".

Hiê?u sa?ch Tam Liên Thao Pha?n sau m??t n?m m?? c??a 24/24 gi??
-V??n V?n hóa2015/04/23 15:53:54April 26 2018 23:38:14

Hiê?u sa?ch Tam Liên Thao Pha?n sau m??t n?m m?? c??a 24/24 gi??

D/H: Xin cha?o quy? vi? va? ca?c ba?n, hoan nghênh quy? vi? va? ca?c ba?n ?ê?n v??i tiê?t mu?c "Tua?n san V?n hoa?"

Phim truyê?n hi?nh “Thê? gi??i bi?nh th???ng” ????c kha?n gia? hoan nghênh
-V??n V?n hóa2015/04/18 18:11:25April 26 2018 23:38:14

Phim truyê?n hi?nh “Thê? gi??i bi?nh th???ng” ????c kha?n gia? hoan nghênh

Kê? t?? lu?c lên so?ng, phim truyê?n hi?nh “Thê? gi??i bi?nh th???ng” ?a? nha?n ????c s?? quan tam r??ng kh??p, kha?n gia? ?a?nh gia? r??ng, phim truyê?n hi?nh na?y ?a? pha?n a?nh nh??ng ta?c ???ng do th??i ?a?i ?o? mang la?i cho mo?i ng???i, truyê?n ta?i s??c ma?nh tinh tha?n ti?ch c??c: M? ???c va? pha?n ?a?u kh?ng bao gi?? l??i th??i. “Thê? gi??i bi?nh th???ng” la? b?? tiê?u thuyê?t da?i 1 triê?u ch?? do nha? v?n L?? Dao sa?ng ta?c. N?m 1991, b?? tiê?u thuyê?t na?y ????c trao Gia?i V?n ho?c Mao Thua?n.

Tê?t Thanh Minh; Gi??i v?n hoa? Th???ng Ha?i kêu go?i xay d??ng viê?n ba?o ta?ng v?n ho?c ?i?a ph??ng
-V??n V?n hóa2015/04/18 17:45:35April 26 2018 23:38:14

Tê?t Thanh Minh; Gi??i v?n hoa? Th???ng Ha?i kêu go?i xay d??ng viê?n ba?o ta?ng v?n ho?c ?i?a ph??ng

Ha?ng n?m c?? ?ê?n mu?a xuan a?m a?p, hoa t??i ?ua n??, va?n va?t h??i sinh, ng???i dan Trung Qu??c la?i ?o?n cha?o m??t nga?y tê?t dan gian ?a? ????c l?u truyê?n trong nhiê?u n?m, ?o? la? Tê?t Thanh minh. Tr???c sau Tê?t Thanh minh, nha? na?o nha? na?y ?ê?u ?i ta?o m?? cho tro?n ?a?o hiê?u.

?

Li?ch

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
打黑彩 全球通时时彩平台 江西时时彩开奖历史记录 内蒙古时时彩五星 新疆时时彩三星走势图 江西时时彩智能杀号
时时彩黑客改单存在吗 时时彩黑客改单存在吗 时时彩黑客改单存在吗 时时彩黑客改单存在吗 时时彩黑客改单存在吗 时时彩黑客改单存在吗
时时彩一条龙7xwl 时时彩可以提现吗 鹿鼎娱乐平台注册 时时彩不能提现 开时时彩平台赚钱 如何举报时时彩平台
大乐透守号 内蒙古时时彩走势图福彩 江西时时彩胆拖技巧 江西时时彩预测推荐 彩票软件破解版 时时彩后三出组三规律